İletişim     Künye     Yazarlar       Anasayfa          
Tarafsız Haber
SİYASET   DÜNYA   EKONOMİ   MAGAZİN   SPOR   SAVUNMA   KADIN   TEKNOLOJİ   TÜRKİYE   YAZARLAR   FOTO GALERİ   VİDEO

KADINLAR NEDEN ADAM ÖLDÜRÜR:SUÇA GÖTÜREN DOKUZ SEBEP

Bazı bilim adamlarına göre kadınlar erkekler kadar suç işle-mekte fakat kadın oldukları için bu suçlar saklanmakta, ön plana çıkmamaktadır. Literatürde kadınların genellikle hır-sızlık, fuhuş gibi ağır olmayan suçlar işledikleri bildirilmekte-dir.

Haberler » Kadın         Okunma : 7653

KADINLAR NEDEN ADAM ÖLDÜRÜR:SUÇA GÖTÜREN DOKUZ SEBEP

Haziran 2014 Adli Bilimler Dergisinden

Araştırma Makalesi

 

Rumeysa AKGÜN1

Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ 2

Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 13 (2): 13 - 21; 2014

1 Arş.   Gör.,    Ankara Üniversitesi      Sağlık  Bilimleri           Fakültesi          Sosyal  Hizmet Bölümü

E-mail: rumeysaakgun@gmail.com

2 Doç.  Dr.,       Ankara Üniversitesi      Sağlık  Bilimleri           Fakültesi          Sosyal  Hizmet Bölümü

E-mail: elifgokcearslan@gmail.com

ÖZET:

Bazı bilim adamlarına göre kadınlar erkekler kadar suç işle-mekte fakat kadın oldukları için bu suçlar saklanmakta, ön plana çıkmamaktadır. Literatürde kadınların genellikle hır-sızlık, fuhuş gibi ağır olmayan suçlar işledikleri bildirilmekte-dir. Ancak kadınların son zamanlarda adam öldürme suçunu daha fazla işlemeye başladıkları görülmektedir. Toplumun yüklediği annelik ve eş rolleri gibi görevleri yerine getiren kadının adam öldürme gibi bir suçu neden işlediği merak ko-nusudur. Bu çalışmada Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Ce-zaevinde 2'si tutuklu 6'sı hükümlü 8 kadın ile derinlemesine görüşme yapılarak adam öldürme suçuna yönelten nedenler araştırılmıştır. Görüşme sonucu evli olan kadınların %66'sı şiddet gördükleri, defalarca polise gittikleri, şikâyette bulun-dukları son çare olarak da kendilerine zarar veren kişiyi öl-dürdükleri görülmüştür.

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2002 yılın-da şiddeti; “bireyin kendisine, başkasına, be-lirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel ve duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluklar ile sonuçlana-bilen, tehdit ya da fiziksel güç kullanma” olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü‟nün 2004 yılı Dünya Şiddet ve Sağlık Raporu‟na göre de şiddet; kasıtlı bir şekilde baskı veya güç kullanarak, tehditle ya da zorla, bireyin kendisine, başkasına veya bir gruba/ topluma karşı yapılan yaralama, ölüm veya psikolojik zararı kapsayan davranışların tümüdür (1).

Adam öldürme en genel anlamda bilerek ve isteyerek veya planlamadan kaza sonucu bir başka insanın hayatına son vermesidir. Adam öldürme her şeyden önce sapmış bir davranış-tır. Bu davranışın yaygın olarak görüldüğü, mevcut bir kültürün unsuru haline geldiği top-lumlar büyük bir sosyal problemle karşı karşı-yadırlar. İnsanların neden suç işledikleri açığa kavuşturulursa, neden adam öldürdükleri soru-su da büyük ölçüde cevaplanmış olacaktır (2).

Cinsiyet ve suç davranışı ile ilgili istatis-tiklere bakıldığı zaman kadın suçluluğu ko-nusunda üç soru gündeme gelir: (1) kadınlar neden suç işler? (2) suç oranlarında cinsiyete göre neden farklılık görülmektedir? (3) kadın suçluluk oranları son yıllarda neden bu kadar hızlı artış göstermiştir? (3). Bu sorulara cevap aramak için pek çok araştırma yapılmış ve te-oriler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak kadın suçluluğu konusunda genel kabul görmüş baş-lıklar ortaya çıkmıştır.

14 Kadınlar Neden Adam Öldürür: Suça Götüren Dokuz Sebep

Kadın suçluluğunun nedenleri arasında, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda aktif hale gelmesi, ev dışı sorumlulukları da üzeri-ne alması gösterilmektedir. Bunlara ek olarak, kadınların sosyal yaşamdan soyut yaşamaları ve ekonomik bağımsızlıklarını elde edememiş olmaları da kadının suça yönelmesinin neden-leri arasında sıralanmaktadır (4). Kadının suça yönelmesine neden olan bir başka faktörde ka-dının sistematik olarak şiddete uğramasıdır. Erkek katillerin öldürdükleri kişi ile yakın-lık derecesine bakıldığında mağduru %45–60 tanıdığı kadın hükümlülerin öldürdüğü kişiye bakıldığında mağduru %75–85 tanıdığı görü-lür. Kadın hükümlülerin erkek hükümlülere göre öldürdükleri kişiler ile yakınlıkları daha fazladır. Adam öldürmeden hüküm giymiş ka-dınların büyük bir oranı eşlerini, sevgililerini öldürmekten hüküm giymişlerdir. Geri kalan-lar, çocuklarını, kendilerine sarkıntılık eden kişileri nefsi müdafaa için öldürmüşlerdir.

Özet olarak, kadınların öldürme suçunu büyük oranda nefsi müdafaa ve savunma amaçlı işle-dikleri bildirilmiştir (5). Saygılı ve Aliustaoğ-lu (2009)'nun yaptığı çalışma da bu görüşleri destekler niteliktedir. Çalışmalarında görüştük-leri 45 kadının %66,6 (n: 30)'sı işledikleri suçu birinci dereceden bir yakına karşı işledikleri belirtilmiştir. Suçlu ile mağdur/ maktul ilişki-sinde ise ilk sırayı; %24,4 oranı ile çocukları, 2. sırayı ise %22,2 oranı ile eşleri almaktadır.

Yaptıkları çalışmanın sonunda kadınların, aile içi çatışmaların tetiklemesi sonucu, aile içinden bireylere karşı suç işlediklerini ileri sürmüşler-dir. Bu nedenle kadınların aile içi sorunlarını çözmeye yönelik sosyal destek sağlayabilecek yapılanmalara önem verilmesi gerektiğini vur-gulamışlardır (6).

Eşini öldürme sebebi erkek ve kadında değişiklik göstermektedir. Erkekler için eşinin sadakatsizliği öldürme sebebi olarak ortaya çıkarken kadında kendileri ve çocukları için duydukları korku öne çıkmaktadır (7). Nazlıdır (2010)'ın yaptığı araştırma kadınların son yıllar-da daha fazla adam öldürme suçundan hüküm giydiklerini göstermektedir. Araştırmaya katılan 100 kadının 36'sı adam öldürme ve 3'ü adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giymiştir. Çalışmada kadınların erkeklerden daha fazla fi-ziksel ve sözel şiddete maruz kaldıkları bulgu-su kadınların kendilerini savunmak için şiddete başvurdukları görülmektedir (8). Son yıllarda kadına yönelik şiddetin artması ile doğru orantı-lı olarak kadınlarda adam öldürme ve adam öl-dürmeye teşebbüs suçları da artmıştır. Bu durum kadının kendisini savunmak için, çaresiz kaldığı bir durumdan kurtulmak için şiddete başvurdu-ğu düşüncesini akla getirmektedir.

Araştırmanın AmacıAdam öldürme nedeniyle suç işleyen ka-dın tutuklu ve hükümlülerin suç işleme neden-lerinin belirlenmesidir.

Yöntem Araştırmada Eskişehir Çifteler Kadın Ka-palı Ceza İnfaz kurumunda adam öldürme suçu nedeniyle bulunan iki tutuklu, altı hükümlü ka-dın ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmacı tarafından gerçekleştirilen görüş-meler yaklaşık 70 dakika sürmüştür.

Bulgular ve Tartışma Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Cezae-vinde adam öldürme suçu işlemiş tutuklu ve hükümlü 8 kadın ile nitel görüşme yapılmış-tır. Kadın hükümlülerin demografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur;

Yaş Evlenme biçimi  Hüküm Giyme Nedeni Hüküm Giyme Süresi

36 Görücü usulü Eşini öldürdü 20 yıl

43 Kaçarak Eşini öldürdü Tutuklu

23 Bekâr Kendisine tecavüz eden kişiyi öldürdü 6 yıl

22 Bekâr Annesini öldürttü Tutuklu

23 Kaçarak Adam öldürmeye yardım 71 yıl

35 Severek Kardeşini öldüren kişiyi öldürdü 36 yıl

27 Severek Kendisine tecavüz eden kişiyi öldürdü 10 yıl

31 Görücü usulü Eşini öldürtmek 36 yıl

Tablo 1.Kadınların evlilik durumu ve evlenme biçimleri

Adli Bilimler Dergisi 13 (2): 13 - 21; 2014 15

Kadın hükümlülerin yaşları 22 ile 43 ara-sında değişmektedir. Kadın hükümlülerin yaş ortalamaları 30'dur. Kadın hükümlülerin ev-lenme biçimlerine bakıldığında evli olan 6 (%75) kadından 2 (%25) kadın hükümlünün görücü usulü evlendiği, 2'sinin (%25) severek ve 2'sinin (%25) de kaçarak evlendiği görül-mektedir. Görücü usulü evlenen kadınların 1'inin (%12,5) eşini, istemeye geldiklerinde ve düğün günü gördüğünü söylemiştir. Diğeri ise eşinin annesinin akrabası olduğunu ve bu sayede evlendiğini belirtmiştir. 2 (%25) kadın hükümlü ise bekârdır. Adam öldürme suçun-dan hüküm giyen veya tutuklanan kadınlar ile görüşme yapıldığı için kadınlarda doğrudan veya dolaylı olarak cinayet suçuna karışmış-tır. Kadınların 2 ‘si (%25) eşini öldürmüş, 2'si (%25) ise kendisine tecavüz eden kişiyi öldür-müştür. 1 tutuklu kişi annesini öldürtmekten (%12,5), 1'i (%12,5) eşini öldürtmekten, 1'i (%12,5) kardeşini öldüren kişiyi öldürmekten ve 1 (%12,5) kadın hükümlü de adam öldürme-ye yardımdan dolayı cezaevindedir.

Medeni durumlarına bakıldığında 3 (%37,5) kadın hükümlünün eşinin öldüğü, 2'sinin (%25) evli olduğu, 2'sinin (%25) bekâr olduğu ve 1'inin (%12,5) de boşanmış olduğu görülmektedir. Hinton ve Earnest (2010) yap-tıkları çalışmada 33 kadından 11'nin evli ve çocuk sahibi olduklarını belirtilmişlerdir (9).

Yapılan bu çalışmada da kadın hükümlülerin 6'sı (%75) evli iken 3'ü (%37,5) eşini öldür-me ve öldürtmeye azmettirme suçundan ceza-evinde bulunurken 1 (%12,5) kadın hükümlü de eşi ile cezaevine girince boşanmıştır. Kadın hükümlülerin eğitim durumlarına bakıldığında ise 4 (%50) kişinin ilkokul mezunu olduğu 2 (%25) kişinin ortaokul ve 2 (%25) kişinin de lise mezunu olduğu görülmüştür. Pretorius ve Botha (2006) yaptıkları çalışmada da kadın hükümlülerin eğitim seviyelerinin düşük oldu-ğunu bazı kadın hükümlülerin de eğitim alma-dıklarını belirtmişlerdir (10). Kadınların çocuk sayıları da 1 ile 3 arasında değişmektedir.

Kadınlarda, cinayet işlendiği sırada evli olanların oranı (%70,4) erkeklere göre (%50,1) belirgin biçimde yüksektir (2). Yapılan bu ça-lışmada da kadın hükümlülerden 6'sı (%75) suç işledikleri sırada evlidirler. 1 (%25) kadın hükümlü cezaevine girdikten sonra eşinden bo-şanmıştır. İçli ve diğ (1995)'nin yaptığı araş-tırmada hükümlülerin içinde suç anında evli olanların % 69,7 oranında olduğu, aynı grubun % 55,8‟inin evlenme yaşının 15-19 arasında olduğu görülmüştür (11). Yapılan bu çalışma-da da kadın hükümlülerin evlilik yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Ayrıca bu çalışmada kadınların yaş ortalamalarının düşük olduğu görülmüştür. Nazlıdır (2010)'da yaptığı çalış-mada da kadın ükümlülerin yaşları 29-38 ara-sında değişiklik göstermektedir (8).

Kadın hükümlülerle yapılan derinlemesi-ne görüşmeler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

1. Aileden Kurtuluş İçin Kaçma

Kaçarak evlenen kadın hükümlülerin ev-lenme nedenlerine bakıldığında aile içi şiddet ve alkol sorunu nedeni ile evlenmek istedikleri ve kaçtıkları görülmüştür. Aynı şekilde görücü usulü evlenen kadın hükümlülerinde eşlerin-den şiddet gördükleri tespit edilmiştir. Eşleri ile kaçarak evlenen kadın hükümlüler kaçma-larının nedenini şu şekilde ifade etmişlerdir:

“Eşimle onun köyünde teyzemin yanına gittiğimde tanıştım. Kene gibi yapıştı. Bir daha bırakmadı. Babam sürekli içerdi ondan kurtul-mak için eşime kaçtım. Ama kocamda sürekli içiyordu" ( 43 yaşında, eşini öldürme).

“Babam sürekli alkol alıp annemi ve beni dövüyordu. Bende ondan kurtulmak için deniz kenarında sabah tanıştığım eşimle akşam kaç-tım" (23 yaşında, adam öldürmeye yardım).

İçli ve ark., (1995)'nin yaptığı araştırmada hükümlü kadınlar içinde çocukluğunda şiddete maruz kalanların oranının % 45 olduğu görül-mektedir (11). Suç işlemiş bireylerin ailelerin-de aile içi ilişkilere bakıldığında aile iletişimi ve etkileşiminde yetersizliklerin ve olumsuz durumların olduğu görülür. Bunun dışında bire-yin ailesinde ve çevresinde onu suça ve şiddete iten tutum ve davranışların olağan gösterildiği, dolayısıyla böyle bir ortamda yetişmenin kişi-nin olumsuz ve yanlış tutum ve davranışlar öğ-renmesine ve devam ettirmesine neden olduğu, öfke kontrolüne ilişkin zorlanmalar yaşadıkları ve daha kolay suça yöneldikleri söylenebilir

(8). Balcıoğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalış-ma bu görüşü destekler niteliktedir. Bu çalış-mada 200 kadın mahkûmla bir alan çalışması gerçekleştirilmiş ve kadını suça iten en önemli sebebin "kadının aile ve toplum içinde eziliyor oluşu” olduğu ortaya çıkmıştır. Yine aynı ça-lışmada kadın suçluların erkek suçlulara göre daha problemli bir geçmişlerinin olduğu görü-lür. Parçalanmış aile, eğitimsizlik, bozuk aile ilişkileri, kişilik, cinsiyetçi tutumlar, aile yapı-sı, sosyal destek ve kontrol eksikliği kadınların suç işlemelerine neden olmaktadır. Bunun dı-şında kadınların yaşamlarında göç öyküsünün bulunması da kadınları suça iten nedenler ara-sında yer almaktadır (12).

2. İlk Evlendiği Günden İtibaren Yaşanan Şiddet

Adam öldürme suçundan tutuklanan ya da hüküm giyen kadınlara bakıldığında eşlerinden ilk günden itibaren şiddet görmeye başladık-ları görülmektedir. Kadınlar bunu şöyle ifade etmektedirler:

"İlk evlendiğim günden beri bana vuruyor-du. Bende ona vuruyordum" (36 yaşında, eşini öldürme).

"Evlendikten sonra bir yıl çok olmasa da eşim beni dövüyordu. Bir yıldan sonra şiddet arttı. Beni satmaya kalkıştı. Porno filmleri iz-lettirmeye çalışıyordu bana. Daha sonra bun-ları bana uygulamak istiyordu. Beni dövdü-ğünde yataklara düşerdim ama doktora gitmek istemezdim. Kadınlarla beraber olup sonra da gelip benimle birlikte olmak isterdi. Kadınların kıyafetsiz fotoğraflarını çekip bana göstermek isterdi" (43 yaşında, eşini öldürme).

"Evlendikten 2-3 ay sonra bana şiddet uy-gulamaya başladı" (23 yaşında, adam öldür-meye yardım).

"Evlendiğimiz ilk gün annemleri yolcu etmek için görmek istedim. Bana anneni göre-cektin madem neden evlendin diye vurdu, tele-fonumu aldı. 4 yıldır da bana şiddet uyguluyor-du" (31 yaşında, eşini öldürtmek).

Yapılan çalışmalarda kadın hükümlülerin yarısının görücü usulüyle evlendikleri belirtil-miştir. Erken yaşta ve görücü usulüyle evlen-melerin kadınların evlilik yaşamlarında bazı problemlere neden olduğu düşünülmektedir. Çok genç evliliklere bir de çok genç yaşta çocuk sahibi olma eklenince problemler başa çıkılması güç bir hal almaktadır. Eşinin ken-disine karşı fiziksel şiddet kullandığını ifade eden kadınlar cana yönelik suçları daha fazla işlemektedirler (13).

Hükümlü kadınların aile içi ilişkileri ve işledikleri suç türü birbirleri ile ilişkili kav-ramlardır. Aile içi şiddet genellikle sır olarak saklanmakta ancak, son yıllarda basın yayın organlarının ve halkın giderek ilgisini çek-mektedir. Aile içi şiddet türleri genellikle;

1) Çocuklara karşı ebeveyn şiddeti 2) Kardeşler arası şiddet 3) Ebeveynlere karşı şiddet 4) Ka-dına karşı şiddet şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Şiddet türleri ve sebepleri çok çeşitli olmak-la birlikte, temelde bir erkek problemi olarak görülmektedir. Kadınların da kocalarına karşı şiddet kullandıkları konusunda kanıtlar varsa da, kadına karşı şiddet çok daha önemli bir problemdir. Kadın suçluluğu incelendiğinde, kadınların özellikle adam öldürme ve adam yaralama gibi suçları büyük çoğunlukla kendi-lerini koruma amacıyla işledikleri görülmekte-dir. Adam öldüren kadın suçlular ile ilgili bazı çalışmalar vardır. Ancak özellikle şiddet suçlu-su kadın ile kurbanı arasındaki ilişkiyi içeren çalışmalar, diğer kadın şiddet suçlarını içeren çalışmalardan daha seyrektir. Kadınlardaki öl-dürme eylemleri büyük ölçüde yakın kişisel ilişkisi bulunduğu ve çatışması olduğu birey-lere karşı gerçekleşmektedir. Kadın suçlularda aile üyeleri, özellikle erkek arkadaşlar sıklıkla kurban olmaktadır. Kadınlar yabancı kişileri daha nadir olarak öldürmektedirler (2).

Ailede kadına karşı şiddeti, suçlu ve mağdur konumundaki kadınlar açısından de-ğerlendirmek macıyla İçli (1993-1994) tara-fından yürütülen “Ailede Kadına Karşı şiddet ve Kadın Suçluluğu” adlı çalışmada, suçlu ve suçlu olmayan kadınları şiddete maruz kalma açısından karşılaştırıldığında suçlu kadınlarda bu oranın grubun yarıdan fazlasını temsil ettiği (%63,9) görülmüştür. Şiddete maruz kalmanın, hükümlü kadınların suç işlemelerinde etkin ol-makla birlikte sosyal olguların tabiatına uygun olarak tek değil fakat önemli bir faktör oldu-ğunu vurgulanmaktadır. Kadın suçluluğu ince-lendiğinde kadınların özellikle adam öldürme ve adam yaralama gibi suçları büyük çoğun-lukla kendilerini korumak amacı ile işledikleri görülmektedir. Bu tür suçlar, çoğunlukla kötü muamele gören ya da dayak yiyen kadınlarda aniden görülen şiddetli bir tepki sonucu orta-ya çıkmakta ve önceden planlanmış bir nitelik taşımamaktadır. Bu suçlarda aile içi şiddet kul-landıkları konusunda kanıtlar varsa da, kadına karşı şiddet çok önemli bir problemdir. Çünkü genel olarak kadının kocasına karşı kendini sa-vunmak ve dayaktan kaçmak amacı ile şiddet kullanması söz konusudur (11). Kadınlar eşle-rini artan güç ve şiddet nedeni ile öldürmek-tedirler. Görücü usulü evlenmelerde bu durum daha fazladır. Kadınlar yaşadıkları şiddetten kendilerini korumak amacıyla öldürme yolu-na başvurmaktadırlar (10). Kocaları tarafından şiddet gören kadınların kocalarını dövmek ve öldürmek her kadının başvurduğu bir eylem değildir. Daha genç ve doğurgan yaşta olan kadınların yaşlı olan kadınlara göre eşlerini öl-dürme olasılıkları daha yüksektir (14).Öldürme eylemine sebep olarak sıklıkla ifade edilen üç faktör vardır. Bunlar; kendile-rine yönelik cinsel taciz, çocuklarına yönelik cinsel taciz ve evlilik dışı ilişkilerdir (15). Ken-disine tecavüz eden kişiyi öldüren kız yaşadık-larını şöyle ifade etmiştir:

"Beni bir yere götürdü bir hafta tecavüz etti. Dışarı çıkarmadı. Sonra gece karanlığın-da beni bıraktı. Kimseye söylememem için beni tehdit etti. Eve nasıl döndüm bilmiyorum" (23 yaşında, kendisine tecavüz eden kişiyi öldür-mek).

3. "Çocuğumuza da Vuruyordu"Kadın hükümlüler ile yapılan görüşmede kadın hükümlüler eşlerinin çocuklarını da döv-düğünü belirtmişlerdir.

"Çocuğumu 4-5 yaşından beri döverdim. Eşim de çocuğumuza şiddet uygulardı bir ke-resinde onu boğmaya kalktı" (36 yaşında, eşini öldürmek).

"Çocuğumuza vurmazdı. O bağırınca ço-cuk sinerdi. Ona vurmazdı ama bağırırdı" (31 yaşında, eşini öldürtmek).

"Babasını bile döverdi. Sonunda kör etti babasını. Kamyonla kız kardeşinin evini yıktı" (43 yaşında, eşini öldürmek).

Annesini erkek arkadaşına öldürten kız ise aile ilişkilerini şöyle ifade etmiştir;"Annem ile babamın arası iyiydi. Babam beni çok döverdi. Annemle konuştuklarımı an-nem hep babama söylerdi. Annemle kavga et-tiğim bir ara intihar etmek istedim. Hap içtim. Annem kurtardı. Sürekli kavga ediyorduk an-nemle"(22 yaşında, annesini öldürmek).

Yapılan görüşmeler sonucu eşlerini öldü-ren kadınlarda eşlerin çocuklarına ve diğer aile bireylerine şiddet uyguladığı görülür. Görül-düğü gibi şiddet sadece kadınlar yönelik değil diğer aile üyelerine hatta çevreye karşı da uy-gulanmaktadır.

4. Sosyal Desteğe Sahip Olmama

Kadın hükümlülerin genel itibari ile şiddet gördükleri ve eşleri tarafından bastırıldıkları için çevre ile iletişimleri oldukça zayıf olduğu görülmektedir.

"Çevremiz yoktu. Çevre istemiyordu. Sa-dece aileme gidip geliyordum" (36 yaşında, eşini öldürmek).

Annesini erkek arkadaşına öldürten genç kız çevre ile iletişiminin olmamasını şöyle açıklamıştır:

"Her şeyime karışıyordu hiçbir şeye izin vermiyordu. Arkadaşlarıma annemden nefret ediyorum diyordum. Arkadaşlarım annen ne-den sana hep kızıyor, hiçbir şeye izin vermiyor diyorlardı. Ben utanıyordum. Anneme söyle-yince sen benden izinsiz bir şey yapamazsın diyordu" (22 yaşında, annesini öldürtmek).

Sosyal destek fiziksel ve ruhsal sağlığı korumak için çok önemli bir psiko-sosyal kay-nak olarak görülmektedir (16). Sosyal destek, zihinsel ve fiziksel sağlığın göstergesidir. Ör-neğin; fazla sosyal desteği olan bireyler ken-dilerini daha sağlıklı hissetmektedirler (17).

Sosyal desteğin içerisinde; sorun çözmede destekleyici yaklaşım ve maddi yardım, çözüm yollarını paylaşmak ve stres kaynağını hafif-letici yardımda bulunmak vardır. Bu nedenle sosyal destek sıklıkla" kişiler arası ilişkilerde insanları, kaygının olumsuz etkilerinden koru-yan mekanizmalar" olarak tanımlanır (18).

Adam öldürme suçundan hüküm giymiş veya tutukluluk süresi devam eden kadınlarla yapılan görüşmelerde kadınların sosyal destek-lerinin ve sıkıntılarını paylaşacakları kişilerin olmadığı görülmüştür. Bu durum kadınların içinde bulundukları kötü duruma karşı direnme güçlerini kırmış ve kadınlar son çare olarak, olay esnasında da kendilerini savunma çabası ile suça yönelmişlerdir.

5. Çocuklara ve Ailesine Zarar Vereceği Endişesi ile Boşanmama, AyrılamamaKadın hükümlüler ile yapılan görüşme-lerde kadın hükümlülerin eşlerinden şiddet gördüklerinde boşanmayı düşündükleri ancak eşlerinin tehdit etmesi sonucu bunu gerçekleş-tiremedikleri görülmüştür.

"Abim onu öldürmek istedi. Ailemin başı-na bir şey gelmesini istemediğim için bir şey söylemedim. Birkaç kere evi terk ettim beni yine buldu. 3-4 kez polise başvurdu. Nezarette bir akşam yatırıp serbest bırakıyorlardı. Evden uzaklaştırma cezası aldığında eve yine geldi. Korkudan söyleyemedim. Yatarım çıkarım yine gelirim dedi. Ailemi öldürmekle çocukları öl-dürmekle tehdit etti. Herkes ondan çekinirdi. O nedenle kimse bir şey diyemiyordu. Şikâyet olunca gider şikâyet eden kişi ile kavga ederdi. Kıyameti koparırdı. Deli Yaşar dendi mi herkes korkardı. Boşanamadım" (43 yaşında, eşini öl-dürmek).

"Yardım aramadım. Aileme zarar vermesin-den korktum. Yaşım küçük olduğu için korkuyor-dum bu nedenle polise başvurmadım" (23 yaşın-da, kendisine tecavüz eden kişiyi öldürmek).

Bir diğer kadın hükümlü eşinden ayrıla-mama nedenini şöyle ifade etmiştir:"Kayınvalidem eşime kızıyordu. Diğerleri gitti bu gitmeyecek diyordu. O giderse ben de giderim diyordu. Ayrılmak istedim ama yapa-mayacağımı düşündüm korktum. Daha kötü yerlere düşerim diye korktum düşündüm. Pa-ram yoktu. Az miktar işim olsaydı düşünürdüm. Hiçbir şeyim yoktu. Ailemin de durumu yoktu. Annem babam götürmek istedi beni. Maddi du-rumları olmadığı için çocuğu kabul etmediler. Ben de çekerim çocuğumdan ayrılmam dedim" (31 yaşında, eşini öldürtmek).

Kendisine tecavüz eden kişiyi öldüren genç kız korkusunu şöyle dile getirmiştir:"Kardeşlerimi, beni öldürmekle tehdit edi-yordu. Yolumu kesiyordu. Eve gelip rahatsız ediyordu. Babam bir şey yapamıyordu. Olay günü bana baskı yapıyordu ifadeni değiştir diye. Korkutmak için karnına vurdum. Beni ka-çırmak istiyordu" (23 yaşında, kendisine teca-vüz eden kişiyi öldürmek).

Kendisine tecavüz eden kişiyi öldüren ka-dın hükümlü ise çaresizliğini şöyle ifade etmiş-tir:"Eşim cezaevinde olduğu için bana sar-kıntılık ediyordu. Kendisi halamın damadı olur. Kayınvalideme söyledim ama çözüm olmadı. Ölen kişi psikopattı. O yüzden kimse bir şey diyemedi, hakkından gelemediler" (32 yaşında, kendisine tecavüz eden kişiyi öldürmek).

6. Polisin Nasihat Verip Geri Göndermesi

Kadın hükümlüler şiddet gördüklerinde polise başvurduklarını fakat bir sonuç alama-dıklarını ifade etmişlerdir.

"Birkaç sefer polisi aradım. Polis geldi. Eşimi suçlu buldu. Sadece nasihat verdi" (36 yaşında, eşini öldürmek).

"3-4 kez polise başvurdum. Nezarette bir akşam yatırıp serbest bırakıyorlardı. Evden uzaklaştırma cezası aldığında eve yine geldi. Korkudan söyleyemedim. Yatarım çıkarı yine gelirim dedi" (43 yaşında, eşini öldürmek).

Kendisine tecavüz eden kişiyi öldüren kız"Olaydan sonra jandarmaya gittim. Ertesi gün cumhuriyet başsavcısı keşke tutuklasaydım dedi" (23 yaşında,, kendisine tecavüz eden ki-şiyi öldürmek).

"Savcılığa şikâyet ettim. Mahkemeye çıka-rıldı. Serbest bırakıldı. Eşim içerde dava aç-mış. Bir hak talep edemedik" (32 yaşında, ken-disine tecavüz eden kişiyi öldürmek).

"Polise gittim. Polis barıştırmaya çalıştı. Bu evlilik iyiye gitmiyor dedim. Yeter ki döv-mesin dedim. Çözüm bulun dedim. Söz verdi dediler. Ama yine dövdü" (31 yaşında, eşini öldürmek).

Görüldüğü üzere kadın hükümlülerin po-lise gitmesi, savcılığa şikâyet etmesi bir sonuç vermemiştir. Bu tür ihmallerin olmasından do-layı ya kadınlar öldürülmekte veya kadınlar kocalarını, kendilerine tecavüz eden kişiyi öl-dürmektedirler.

7. "Kurtulacağımı Sandım Ama Daha da Battım"

Kadın hükümlüler eşlerini veya kendile-rine tecavüz eden kişileri öldürdüklerinde bu durumdan kurtulacaklarını düşünmüşlerdir. Kadın hükümlüler olaydan duydukları pişman-lıklarını şöyle ifade etmişlerdir:

"Boşansaydım bunlar olmazdı. Çok şid-detli dövüyordu, çok sinirliydi. Keşke yapma-saydım" (36 yaşında, eşini öldürmek).

"Cezaevine girmem çözüm gibi görünü-yordu. Ama çözüm değilmiş. Buradan çıkar-sam barış olsun istiyorum" (35 yaşında, karde-şini öldüren kişiyi öldürmek).

"Şu an olsaydı büyüklere giderdim. O an için çözüm olarak gördü." (32 yaşında, kendi-sine tecavüz eden kişiyi öldürmek).

"Annemi öldürünce cezaevine gireceğimibilmiyordum. Çok cahildim" (22 yaşında, an-nesini öldürtmek).

"Kurtulacağımı sandım ama daha da bat-tım. Sıkılıyorum çıkıp dolaşmak istiyorsun ama yapamıyorsun" (36 yaşında, eşini öldürmek).

Balcıoğlu ve arkadaşlarının (1997)'de 200 kadın ve 200 erkek hükümlü ile ”suçun işleniş nedeni” ve “suçun yöneldiği kişiler konusunda yaptıkları araştırmada kadınların sırasıyla en çok, namus (% 35.71) eşleri dışındaki kişiler-le ailevi anlaşmazlıklar (% 27.38), eşler arası geçimsizlik, sürekli dayak ve hakarete maruz kalma (% 22.02) yer aldığını belirtmişlerdir.

Aynı araştırmada kadınların %78,5'inin adam öldürme suçu işlediği belirtilmiştir. Adam öl-dürme suçunu işleyen kadın hükümlülerin de en çok eşlerini, sevgililerini ve yakın akraba-larını öldürdükleri ortaya çıkmıştır. Kadınların %35.71'i namus nedeni ile suç işlediklerini belirtmişlerdir (12). Görüldüğü gibi kadınlar işledikleri suçu birinci derecede yakın kişilere karşı işlemişlerdir. Bu suçu işleme nedenleri

ise namus şeklinde belirtmiştir. Sonuç ola-rak kadın, kendisine tecavüz eden kişiye kar-şı kendini korumak, kocası tarafından sürekli dövülerek hakarete uğraması, sosyoekonomik özgürlüğünün olmaması sonucu dayanama-yarak kocasını öldürmesi kadını suça iten ne-denler olarak görülmektedir. Kadın bu suçları işlerken önceden planlamamakta kendisine yönelen kötü muamele karşısında aniden şid-dete yönelmektedir. Bu durum aslında kadına yönelik şiddetin ortadan kalktığında (kadının en çok adam öldürme suçunu işlediği ve daha çok yakın çevresindeki kişilerden birisini öl-dürdüğü düşünüldüğünde) kadın suçluluğunda da azalma olacağı tahmin edilmektedir.

8. "Buradan Çıkınca Ne Yapacağımı Bilmiyorum"

Kadın hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra ne yapacaklarını bilemediklerini ifade et-mişlerdir."Çıkınca ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten 56 yaşında olacağım. Bir beklentim yok" (36 yaşında, eşini öldürmek).

"Buradan çıkınca ne yapacağımı bilmiyo-rum. Hayal kurmaya korkuyorum. Aynı şeyleri kızımın başına da gelmesinden korkuyorum" (23 yaşında, adam öldürmeye yardım.

Kardeşini öldüren kişiyi öldüren kadın hü-kümlü ise düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:"Dışarı çıkınca barış sağlamaya çalışa-cağım" (35 yaşında, kardeşini öldüren kişiyi öldürmek).

Bir kadın tutuklu ise eşinden ayrı olmanın getirdiği rahatlığı şöyle ifade etmiştir:

"Bütün hayatım korku içinde geçti. Şimdi 13 gündür ondan ayrıyım ve çok huzurluyum" (43 yaşında, eşini öldürmek).

9. "O Adam Hayatımda Olmasaydı Ben Burada Olmazdım"

Kadın hükümlüler yaşadıkları sorunların ve cezaevinde olmalarının nedeni olarak karşı tarafı görmektedirler.

"Kocası ilgi göstermese, kadına ilgisiz ka-lırsa, kadını dışlarsa kadın kocasını öldürür. Başka çözüm yoktur" (36 yaşında, eşini öldür-mek).

O adam hayatımda olmasaydı ben burada olmazdım. Savcılıkta yazım var. Cezaevinde ol-saydı rahat ederdim. Eğer o ölmüş olmasaydı şu an toprağın altında ben olacaktım" (43 ya-şında, eşini öldürmek).

Kendisine tecavüz eden kişiyi öldüren kız ise adalet sistemindeki eksikliği şöyle ifade et-miştir:"Eğer tutuklanmış olsaydı ben cezaevinde olmazdım. Birçok zorluk çektik maddi-manevi tutuklanmış olsaydı bunları yaşamazdık" (23 yaşında, kendisine tecavüz eden kişiyi öldür-mek).

"Evde huzursuzluk olmasaydı ben de kaç-mazdım ve eşimle tanışmazdım. Burada olma-mın sebebi O dur" (23 yaşında, adam öldürme-ye yardım).

"Rahatsız edilmeseydim ben de burada olmazdım. Önlem alınabilinirdi. Karşı tarafın ailesi bir şey yapmadı" (32 yaşında, kendisine tecavüz eden kişiyi öldürmek).

Eşini öldürtmek suçundan hüküm giyen kadın şiddet ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:"Şiddet olmasaydı burada olmazdım. Şid-det olsaydı da bir cezası olmalıydı. Bu şiddetin önüne geçilmeli" (31 yaşında, eşini öldürtmek).

SONUÇ

Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Ceza İn-faz Kurumunda yapılan görüşme sonunda ka-dınların kendilerine ve sevdiklerine zarar gel-diği veya zarar gelmesinden korktukları için eşlerini veya kendilerine tecavüz eden kişiyi öldürdükleri görülmektedir. Eşlerini öldüren veya öldürten kadınlar evliliğin ilk zamanların-dan itibaren şiddet mağduru olduklarını ifade etmişlerdir. Kendisine tecavüz eden kişiyi öl-dürenler ise zayıf durumlarından yararlanılmak istendiği için bu suça yönelmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan önemli bir nokta kadınların şikâyetçi olduklarında yeterli önlemin alınmaması, gerekli cezalandırmanın yapılamamasıdır.

Bütün bunlardan yola çıkarak kadınların suç işlemesinin önüne geçilmesi için ilk olarak kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Güvenlik güçleri eşlerinden şiddet gören kadınlar konusunda daha hassas olmalıdır. Eşlere öfke kontrolü ile ilgili kurslar verilmelidir. Kadınların şiddetten korunma-sına ilişkin önlemler alınmalıdır. Eşine şiddet uygulayan kocalar için tedbirler alınmalı ce-zai yaptırımlarda bulunulmalıdır. Eğer şiddet artıyor ise cezalar da artırılmalıdır. Bölgedeki toplum merkezlerinde kadınlar sosyal hizmet uzmanları tarafından bilinçlendirilmeli, hakla-rını nasıl koruyacakları konusunda bilgilendi-rilmelidirler. Kadına yönelik şiddet konusunda sosyal hizmetler, güvenlik güçleri, hastaneler, sivil toplum merkezleri birlikte hareket etmeli ekip çalışması ile bu sorunun çözülmesine ça-lışılmalıdır. Şiddeti önleme çalışmaları ile bir-likte kadınlar güçlendirilmelidir. Bunun yolu da kadınların toplum içine karışması, bazı gö-revler alması ve bir şeyler başarabildiğini hem kendisi hem de toplumun diğer üyelerinin de görmesinden geçer.

Derinlemesine görüşmelerdeki bir diğer nokta da kadınların gelecekten beklentilerinin olmamasıdır. Bu konu içinde kadınlara yeni iş olanakları sağlanmaya çalışılarak hem cezaevi süreci boyunca onları meşgul edecek hem de cezaevinden çıktıktan sonra geçimlerini sağla-yacak beceriler elde etmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca kadın hükümlülere yönelik olarak da öfke kontrolü ile ilgili çalışmalar planlan-malıdır. Bunu dışında tüm şiddet suçlarının önlenmesi açısından etkili iletişim becerileri-nin (kendini, duygularını sağlıklı dışa vurma, çatışma çözme teknikleri, vb.) öğretilmesi de büyük önem taşımaktadır. Etkili iletişimin yanında bireylere problem çözme becerisinin kazandırılması, şiddetin sorunları çözme aracı olarak görülmesinin önlenmesi de son derece önemlidir.

Öte yandan aile içi şiddetin söz konusu ol-duğu durumlarda, bu soruna tanık veya hedef olan çocukların da bir risk grubu olarak şiddet-siz iletişim becerileri geliştirme programlarına dâhil edilmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca hem çocukların hem ergenlerin hem de yetişkinlerin koruyucu, tedavi edici ruh sağlığı programları-na alınmaları da gözden uzak tutulmamalıdır.

Kadınların cezaevinden çıktıktan sonra veya cezaevi sürecinde ruh sağlığı hizmetlerin-den yararlanmaları gelecek açısından önemlidir

KAYNAKÇA

Balcıoğlu İ., Cansunar F. N., Asırdizer M., Aycan

N., Batuk G. Kadının Suça Yönelimi: Karşılaş-tırmalı Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Mecmuası 1997; 55(3), 341-51.

Balcıoğlu İ., Taktak Ş., Ortaköylü L. Kadın ve Suç.

Yeni Sempozyum 2004; 42(1), 13–19.

Berterö C.M. Types and Sources of Social Support

for People Afflicted with Cancer. Nursing and

Health Sciences 2000; Vol: 2, 93-101.

Bester M.C. The Psychological Factors Associated

With Women Who Kill And Abusive İntimate

Partner Within Cultural Context. Unpublished

Master's dissertation, University of Johannes-burg, 2008.

Floyd M.Y. Mmpı-2 And Pcl-R Characteristics Of

Female Prison İnmates. Doctoral Thesis, Uni-versity of North Carolina at Chapel Hill, 1999.

Gürtuna O. Cezaevinde Kadın Olmak ve Cezaevi-nin Kadın Bakış Açısıyla Sosyolojik Değerlen-dirmesi: Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi

örneği. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi,

2009.

Hinton R., Earnest J. I Worry So Much I Think İt

Will Kill Me: Psychosocial Health And The

Links To The Conditions of Women's Lives İn

Papua New Guinea. Health Sociology Review,

2010; Volume 19(1): 5-19.

İçli T. Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayınevi 2007.

İçli T., Öğün A. Türkiye'de Kadın Suçluluğunun

Çeşitli Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Belirleyi-cileri. Ankara: Ankara Açık Cezaevi Matbaası

2000.

İçli T., Öğün A., Özcan N. Türkiye'de kadına karşı

şiddet ve kadın suçluluğu. Ankara: Bizim Büro

Basımevi 1995.

Johnson H., Hotton T. Losing Control: Homicide

Risk in Estranced And İntact Relationships. Ho-micide Studies, 2003; 58-84.

Nazlıdır M. Kasten Adam Öldürme ve Teşebbüs

Suçlularında Psiko sosyal Özelliklerin İncelen-mesi: Suç Analizi.Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Üniversitesi. 2010.

Pretorius G.H., Botha S.A The Cyle Of Violence And

Abuse İn Women Who Kill An İntimate Male

Partner: A Biographical Profile. South African

Journal Of Psychology, 2006; 39(2); 242-252.

Saygılı S., Aliustaoğlu F.S. Şiddet İçerikli Suç İş-leyen Kadın Olguların Değerlendirilmesi. Adli

Tıp Dergisi, 2009: 23(1): 24-29.

Shackelford T, K. Reproductive-Age Women Are

Overrepresented Among Perpetrators of Hus-band Killing. Aggressive Behavior, 2000: Volu-me 26: 309-317.

Yap M.B.H., Devilly G.J. The role of perceived

social support in crime victimization. Clinical

Psychology Review, 2003; (24): 1–14.

Zakowski, S., Sandra G., Casey H., Nancy K., Kim-berly K. L. Social Barrier to Emotional Expres-sion and Their Relations to Distress in Male and

Female Cancer Patients. British Journal of He-alth Psychology, 2003; (8): 271-284.

http://www.who.int/violenceprevention/en/.2014.

 Etiketler: Ankara, Eskişehir, İstanbul, Türkiye, Cinayet, Sabah, Gece, Dünya, Nokta, Olay, İfade, Bilim, Fotoğraf, Polis, Alkol, Tıp, İlgi, Sincan, En Çok, Sınır, İntihar, Kurban, Bakış Açısı, Yolcu, Genç, Suç, Barış, Kar, Kaza, Kontrol, Güvenlik, İş, Eğitim, Davranış, Hap, Düğün, Kadın, Cinsiyet, Cumhuriyet
Çalışan Anneye Ayda 1550 Lira Maaş – İşte Şartları…
Çalışan Anneye Ayda 1550 Lira Maaş – İşte Şartları…
Devlet, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yaşayıp 0 - 2 yaş çocuğu olan annelere 1550 lira maaş ödeyecek.
İstanbul Turuncuya Boyandı
İstanbul Turuncuya Boyandı
'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü' kapsamında İstanbul'un sembol yapıları turuncu renkle aydınlatıldı.
Pozitif Ayrımcılık Yapan O Uygulama Başladı
Pozitif Ayrımcılık Yapan O Uygulama Başladı
İETT'nin, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi uygulaması resmen başladı.
Aşık Olduğumuz Kişiyi Neden Unutamayız?
Aşık Olduğumuz Kişiyi Neden Unutamayız?
Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız? Uzman Psikolog Özge Genlik aşık olduğumuz kişiyi neden unutamadığımızı anlattı.
Gözlerinizi Büyük Gösteren Bu 3 Basit Hileyi Biliyor Muydunuz?
Gözlerinizi Büyük Gösteren Bu 3 Basit Hileyi Biliyor Muydunuz?

İri gözler hemen hemen her kadının istediği özellikteki gözlerdir. Ancak gözleriniz küçükse ve bu özelliğinize uygun nasıl bir makyaj yapacağınızı bilemiyorsanız o halde önerilerimizi dikkate alarak küçük gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.
Meme Kanseri Gebelikte De Ortaya Çıkabilir
Meme Kanseri Gebelikte De Ortaya Çıkabilir
Gün geçtikçe daha fazla kadının annelik yaşını kişisel ve mesleki nedenlerle ertelemesi, meme kanseri ve gebeliğin beraber görülme olasılığını artırıyor.
İşte Siyah Noktalardan Kurtulmanın Yolları
İşte Siyah Noktalardan Kurtulmanın Yolları
Burnunuzun üzerindeki siyah noktalardan kurtulmak için yapmanız gerekenler...
Yaşlanma Karşıtı Yüz Hareketleri
Yaşlanma Karşıtı Yüz Hareketleri
Tüm fiziksel egzersizler, yoga, kapsamlı antremanlar hem erkekler hemde kadınlar için olması gerekenlerin bașında gelir, bu küçük hareketlerle yaşlanmanın yüzünüzdeki etkilerini geciktirebilirsiniz.
Hamilelikte Saç Boyamak Çok Riskli!
Hamilelikte Saç Boyamak Çok Riskli!
Saç boyalarında çok sayıda kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, bu kimyasalların gebelik döneminde risk oluşturacağını söyleyerek anne adaylarını uyardı.
İşte Size Az Kalorili, Yağ Yakan 6 Ara Öğün
İşte Size Az Kalorili, Yağ Yakan 6 Ara Öğün

İşte size hem sağlıklı hem de kalorisi düşük 6 ara öğün...
En Çok Yapılan Diyet Hataları
En Çok Yapılan Diyet Hataları
Diyetlerin kulaktan dolma bilgilerle yapılması beraberinde hataları da getiriyor. Her bireyin metabolizması farklı olduğu için diyetlerin kişiye özel olması gerekiyor.
3 Bin 400 Hamileden 49'unda Zika Virüsüne Rastlandı
3 Bin 400 Hamileden 49'unda Zika Virüsüne Rastlandı
New York'ta 3 bin 400 hamileden 49'unda Zika virüsüne rastlandı.
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün De Öncelikle Mabetlerimizi Hedef Alıyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün De Öncelikle Mabetlerimizi Hedef Alıyorlar'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu t
Erdoğan: Hükümetimiz İdam Konusunu Muhalefetle Görüşecek
Erdoğan: Hükümetimiz İdam Konusunu Muhalefetle Görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da evinin önünde to
Erdoğan ve Putin Anlaştı!
Erdoğan ve Putin Anlaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devle
İlker Başbuğ: Erdoğan, Cemaate Karşı Tek Başına Savaş Verdi
İlker Başbuğ: Erdoğan, Cemaate Karşı Tek Başına Savaş Verdi
CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Böl
Devlet Bahçeli İstifa Kararı Aldı
Devlet Bahçeli İstifa Kararı Aldı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Ba
64. Hükümetin Bakanlar Kurulu Belli Oldu
64. Hükümetin Bakanlar Kurulu Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 64.
Twitter Fenomenleri TBMM'de
Twitter Fenomenleri TBMM'de
Twitter fenomenlerinden olan Odun Herif (Kadir Doğ
AK Parti'nin Kesinleşmiş Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
AK Parti'nin Kesinleşmiş Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
AK Parti'de 7 haziran 2015'de yapılacak Milletvek
Devlet Bahçeli İstifa Kararı Aldı
Devlet Bahçeli İstifa Kararı Aldı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Ba
64. Hükümetin Bakanlar Kurulu Belli Oldu
64. Hükümetin Bakanlar Kurulu Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 64.
Twitter Fenomenleri TBMM'de
Twitter Fenomenleri TBMM'de
Twitter fenomenlerinden olan Odun Herif (Kadir Doğ
AK Parti'nin Kesinleşmiş Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
AK Parti'nin Kesinleşmiş Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
AK Parti'de 7 haziran 2015'de yapılacak Milletvek
İşte Erdoğan'ın İstanbul'a Gelirken Pilota Verdiği O Talimat
İşte Erdoğan'ın İstanbul'a Gelirken Pilota Verdiği O Talimat
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan’ın Dalaman'dan
Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı da Hain Çıktı!
Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı da Hain Çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Al
Başbakan’ın Uçağına Taciz Ateşi Açıldı!
Başbakan’ın Uçağına Taciz Ateşi Açıldı!
Yıldırım Ankara'ya giderken Jandarma'nın tacizine
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 30 Ağustos Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 30 Ağustos Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaf
İşte Suriye Harekatını Yöneten Komutan
İşte Suriye Harekatını Yöneten Komutan
TSK’nın bu sabah saatlerinde Suriye'nin Cerablus b
Bu İlaçların Rengi Sosyal Medyayı Karıştırdı
Bu İlaçların Rengi Sosyal Medyayı Karıştırdı
Herkesin farklı renkte gördüğü bu ilaçlar sosyal m
İşte Yayınlanan Son Anketler
İşte Yayınlanan Son Anketler
Seçimlere 24 saatten az bir süre kala kulislerden
Fenomenlerin Meclis Ziyareti Olay Oldu
Fenomenlerin Meclis Ziyareti Olay Oldu
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden o
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Bu İlaçların Rengi Sosyal Medyayı Karıştırdı
Bu İlaçların Rengi Sosyal Medyayı Karıştırdı
Herkesin farklı renkte gördüğü bu ilaçlar sosyal m
İşte Yayınlanan Son Anketler
İşte Yayınlanan Son Anketler
Seçimlere 24 saatten az bir süre kala kulislerden
Fenomenlerin Meclis Ziyareti Olay Oldu
Fenomenlerin Meclis Ziyareti Olay Oldu
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden o
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
AGUYAD'ın Yolsuzluk Önlenme Projesi Final Yaptı
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Twitter Logo